Decizia CEx nr. 2 din 06.07.2024

Comitetul Executiv – Decizia nr. 2 din 06.07.2024

Membrii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Minifotbal intruniti in sedinta din data de 06.07.2024, am hotarat in conformitate cu cu prevederile art.30 aliniatul 7 din Statut si ale O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmatoarele:

ART.1 Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Federatiei Romane de Minifotbal pentru data de 12.07.2024 ora 13.30 la City Brake Hotel din Galati, str.Frunzei, nr.61, judetul Galati, cu ordinea de zi prevazuta in convocatorul care constituie anexa 1 la prezenta decizie.

ART.2 Prezenta hotarare a fost adoptata in unanimitate la data de 06.07.2024 cu sapte voturi pentru.

ART.3 Prezenta hotarare este obligatorie pentru membrii asociati si afiliati si intra in vigoare de la data adoptarii.

ART.4 Prezenta hotarare poate fi atacata in justitie de oricare dintre membrii care nu au luat parte la sedinta Comitetului Executiv, sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze acest lucru in procesul verbal, in conformitate cu legislatia in vigoare

ART.5 Prezenta hotarare se publica pe site-ul oficial al Federatiei in termen de maxim 24 ore de la data adoptarii ei impreuna cu convocatorul si anexele acestuia (anexa 1), publicarea are valoare de comunicare oficiala fata de orice persoana interesata.

ART.6 Convocatorul si anexele acestuia se vor comunica si pe whattsapp sau email membrilor asociati.

 PRESEDINTE Ioan Onicas 
Vicepresedinte Dan Stefan Cojocaru Vicepresedinte Marian Cristian Lupu
  Membru  Membru  Membru
Raoul BorsosOctavian GogaZoltan Szekely

Secretar General Attila Takacs

Anexa 1 la Decizia Comitetului Executiv nr.2 din data de 06.07.2024

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

care va avea loc in ziua de 12 IULIE 2024, orele 13:30, la City Brake Hotel din Galati, str.Frunzei, nr.61, judetul Galati,cu urmatoarea ordine de zi propusa :

1. Constatarea intrunirii cvorumului;

2. Aprobarea ordinii de zi;

3. Alocutiunea presedintelui Federatiei;

4. Desemnarea scrutatorilor si a comisiei de validare a votului, a comisiei electorale si a comisiei de solutionare a contestatiilor;

5. Desemnarea persoanei/persoanelor in vederea intocmirii procesului verbal al Adunarii Generale;

6. Modificarea statutului prin modificarea art.1 -Membrii asociati, aliniatul 1, punctul 16, modificarea art.8- Insemnele si marca, aliniatul 3, modiificarea art.21- Obligatiile membrilor, aliniatul 1, litera f, (propunerile de modificare sunt prevazute in anexa 1 la convocator) si aprobarea anexei la Statut cu emblema federatiei (emblema este in anexa 2 la convocator);

7. Adoptarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare.

8. Propunerea spre aprobare a mandatarii Domnul Presedinte Onicas Ioan sa reprezinte Federatia in fata notarului public in vederea certificarii Procesului verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare si de a semna in fata notarului public in vederea autentificarii Hotărârii Adunarii Generale Ordinare si Statutului actualizat și Anexei la Statut- Emblema Federației Române de Minifotbal, actualizate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, precum si mandatarii domnului Cosmin-Gabriel Bărbieru, în calitate de Consilier Juridic, să reprezinte Federația Română de Minifotbal în fața Agentiei Nationale pentru Sport în scopul obținerii avizului prealabil prevăzut de Legea nr.69/2000 și a înscrierii în Registrul Sportiv a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, Actului adițional la Statutului actualizat și Emblema Federației Române de Minifotbal, actualizate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, precum și în fața Tribunalului Galati, în vederea efectuării demersurilor necesare și desfășurării procedurii având drept rezultat înscrierea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, Actului adițional la Statutului actualizat și Emblema Federației Române de Minifotbal, actualizate conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare în Registrul Federațiilor organizat la Grefa Tribunalului Galati.

9. Diverse.

Conform art.29 din Statut fiecare membru asociat are un reprezentant cu drept de vot in Adunarea Generala, care poate fi doar o persoana cu functie de conducere, cum ar fi, Presedinte, Vicepresedinte, Secretar General, Administrator, Manager General, Director Executiv, etc.Pentru functia de Presedinte se va prezenta un extras la zi din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, daca este cazul, iar pentru celelalte functii mentionate la art.29 se va prezenta in original o imputernicire/delegatie semnata de catre Presedintele membrului asociat, precum si actul de identitate, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru exercitarea dreptului de vot.

Va aducem la cunostiinta ca, in conformitate cu art.32 aliniatele 1-2 din Statutul Federatiei Romane de Minifotbal, daca la verificarea mandatelor se constata ca Adunarea Generala Extraordinara nu are putere de decizie (prezenta minima a jumatate plus unu din numarul delegatilor cu drept de vot) si nu dobandeste aceasta competenta in termen de cel mult o ora de la deschiderea sedintei, Adunarea Generala se va desfasura in ziua urmatoare la aceeasi ora si in acelasi loc, urmand sa poata adopta decizii valabile indiferent de numarul membrilor asociati prezenti.

Presedinte Ioan Onicaș